Luotsataanko laivoja tulevaisuudessa etänä?

Yli 320-vuotias luotsaustoiminta on kokemassa historiansa ehkä suurimman muutoksen, mikäli suunnitelmat etäluotsauksen käyttöönotosta toteutuvat. Tulevaisuudessa luotsi ei ehkä aina kipuakaan köysitikkaita pitkin luotsattavaan alukseen, vaan suorittaa tehtävänsä maissa sijaitsevalla etäluotsausasemalla.

Liikenne ja logistiikka
Suomesta etäluotsauksen edelläkävijämaa

Matka muutokseen on kuitenkin vasta alkuvaiheessa. Etäluotsauksen mahdollistava luotsauslain muutos tuli voimaan alkuvuonna 2019, mikä vauhditti lukuisia aiheeseen liittyviä hankkeita. Valtakunnallista luotsauspalvelua Suomessa tarjoava Finnpilot Pilotage Oy oli aktiivisesti mukana jo lakimuutoksen valmistelussa ja toimii luotsauksen asiantuntijana kaikissa keskeisissä hankkeissa.

–Etäluotsauksen kehittämisessä lähdettiin käytännössä liikkeelle täysin puhtaalta pöydältä. Hakemamme mallin mukaista toimintaa ei ole toteutettu missään eikä etäluotsaukselle ole edes selkeää määritelmää. Suomella on nyt mahdollisuus toimia alan edelläkävijänä ja näyttää suuntaa kohti tulevaisuutta, sanoo Finnpilot Pilotage Oy:n luotsausjohtaja Sanna Sonninen.

Uudet teknologiat ja prosessit avainasemassa

Etäluotsauksessa keskeisessä roolissa ovat teknologia, kommunikaatio ja koulutus. Meriväylien nykyinen infra ei mahdollista etäluotsaukseen siirtymistä, minkä lisäksi uudistuksia edellytetään myös muilta meriliikenteen ekosysteemissä toimivilta. Tarvittavien teknologioiden ja prosessien kehittäminen tarjoaakin suomalaiselle merenkululle, meriteollisuudelle ja teknologiatoimijoille erinomaisen mahdollisuuden myös kansainvälisen liiketoimintansa kehittämiseen.

– Käytännössä aluksen, väylän ja tulevien etäluotsauspisteiden välisen tiedonsiirron täytyy olla saumatonta. Esimerkiksi väylien turvalaitteet (poijut, reunamerkit, majakat) voivat tulevaisuudessa olla älykkäitä ja niiden sensorit voivat kertoa aluksen sijainnista väylällä.

– Etäluotsaukseen mahdollisesti liittyviä riskejä tullaan hallitsemaan muun muassa reaaliaikaisella tiedonsiirrolla, teknisten ratkaisujen varmentamisella, operatiivisten toimintatapojen määrittämisellä ja koulutuksella. Myös kyberturvallisuudesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää, Sanna Sonninen korostaa.

Etäluotsauksen tavoitteena on tehostaa toimintaa ja alentaa luotsauspalvelun hintaa

Etäluotsauksen lähtökohtana on luotsauspalvelujen tehokkuuden ja joustavuuden lisääminen sekä luotsauskustannusten eli palveluhintojen lasku. Itsestään selvä vaatimus uudelle palvelulle on, että sekä merenkulun, luotsattavien alusten että luotsien turvallisuus säilyy etäluotsauksellakin nykyisellä korkealla tasolla.

– Tavoitteena on, että etäluotsauksen ansiosta alusten luotsaus onnistuu sellaisissakin olosuhteissa, joissa nyt sääolosuhteet estävät luotsin nousun laivaan tai poistumisen sieltä. Ajallista joustavuutta etäluotsaus tuo esimerkiksi tilanteisiin, joissa aluksen lähtöaika satamasta aikaistuu ja luotsin saapumista laivalle ei tarvitse jäädä odottamaan. Vaikka luotsauspalvelun saatavuus on jo nyt erinomaisella tasolla, etäluotsauksella tavoitellaan entistäkin lyhyempiä tilaus- ja odotusaikoja. Etäluotsauksen hinnoittelusta ja palvelun järjestämisen joustavuudesta arvioidaan syntyvän kustannusetuja varustamoille.

Finnpilot valmiina etäluotsauksiin noin 2025

Alkuperäisen aikataulun mukaan ensimmäisiä etäluotsauskokeiluja piti päästä laajemmin toteuttamaan jo kuluvan vuoden syksyllä. Aikataulu kuitenkin venyi merkittävän kumppanin yritysjärjestelyjen takia, minkä takia pääosa käytännön kokeiluista päästään aloittamaan vasta tulevan vuoden aikana.

– Vuonna 2020 on rakennettu yhteisymmärrystä siitä, mitä etäluotsaus on, mitä sen toteuttamiseen vaaditaan ja miten se vaikuttaa koko meriliikenteen ekosysteemiin. On selvää, että muutoksia tarvitaan sekä operatiiviseen toimintaan että teknisiin valmiuksiin. Uudet toimintamallit on sovittava yhteistyönä oleellisten toimijoiden kesken. Käynnissä olevan tutkimushankkeen aikana käytettävät kokeiluväylät on jo päätetty, mutta päätökset väylistä, joilla etäluotsausta tarjotaan, tullaan tekemään vasta, kun operatiivisen toiminnan ja teknisten järjestelyjen vaatimat muutokset on viimeistelty. Monet satamat ovat jo osoittaneet kiinnostuksensa olla mukana, luotsausjohtaja Sanna Sonninen kertoo.

Finnpilot Pilotagen tavoitteena on, että vuoden 2022 keväällä on saavutettu yhteinen ymmärrys turvallisen etäluotsauksen vaatimuksista ja siitä noin kolmen vuoden kuluttua yhtiöllä on valmius hakea ensimmäisiä etäluotsauslupia.

Teksti: Kari Ahonen
Kuvat: Finnpilot Pilotage Oy ja Marko Holmberg

Käynnissä olevia etäluotsaushankkeita

Sea4Value

One Sea-yhteistyöhön liittyvässä tutkimusprojektissa haetaan etäluotsauksen riskianalyysejä ja mahdollisuutta kokeilla uusia tiedonsiirtotekniikoita. Projekti tukee One Sean päämäärää, joka on toimivan autonomisen meriekosysteemin saavuttaminen vuoteen 2025 mennessä.

ISTLab

Satakunnan ammattikorkeakoulun vetämä projekti, jonka osana syntyi vuonna 2019 etäluotsauspisteen karkea prototyyppi. Finnpilot saa hankkeesta tietoa paikannus- ja olosuhdetietojen käyttämisestä sekä kehittämisestä.

MasterSim

Novian/Aboa Maren simulaattorikehityshanke, jossa on tarkoitus luoda etäoperointiympäristö, joka kytketään olemassa olevaan laivasimulaattoriin. Hankkeessa on jo syntynyt kuvauksia etäluotsausprosessin eri vaiheista.