Turvallisuustyössä painottui varautumisen merkitys

Turvallisuudella on tärkeä rooli osana Turun Sataman asiakaspalvelua. Jokapäiväisen toiminnan, työturvallisuuden sekä matkustajien, rahdin ja sataman infran suojaamisen varmistamiseksi Satamassa tehdään jatkuvaa kehitystyötä niin oman organisaation sisällä kuin sataman muiden toimijoiden sekä eri viranomaisten kanssa.

Vuosikertomus

Vuotta 2022 leimasi vähitellen hiipuvan pandemian lisäksi helmikuussa alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Yhdestä kriisistä toiseen siirtyminen vahvisti jo pandemiavuosien aikana vahvistunutta tarvetta kehittää edelleen sataman varautumiskykyä niin tämän päivän kuin huomisen uhkiin valmistautumiseksi.

Turun Satama on määritelty huoltovarmuuskriittiseksi satamaksi, mikä edellyttää Satamalta korkeaa varautumistasoa erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Mahdollisten poikkeustilanteiden ehkäisemistä ja niiden aikaista toimintaa varten Satamassa on laadittu selkeät valmiussuunnitelmat, jotka niveltyvät yhteen Sataman omien ja merenkulun kansainvälisen ISPS-koodin määrittelemien turvallisuusohjelmien kanssa. Ohjelmat on auditoitu ja ne tarkastetaan säännöllisesti. Perinteisten uhkien lisäksi Sataman turvallisuusohjelmissa on huomioitu myös kyberturvallisuus, jossa keskeinen tavoite on sataman kriittisten järjestelmien ympärivuorokautinen suojaus.

Turun Satama on mukana Huoltovarmuuskeskuksen Satamapoolissa, joka tukee huoltovarmuuskriittisten satamien varautumista. Yhteistyön muotoihin kuuluvat esimerkiksi erilaiset harjoitukset, joiden avulla kehitetään eri viranomaisten ja muiden toimijoiden välistä yhteistoimintaa, tiedon kulkua osallistujien välillä ja poikkeusaikojen johtamista. Tähän liittyen Turun Satama osallistui syyskuussa koko Varsinais-Suomen kattaneeseen Aurora22-suurharjoitukseen, jossa varauduttiin muiden turvallisuusuhkien lisäksi myös voimakkaan informaatiovaikuttamisen torjumiseen.

Osana Sataman turvallisuusohjelmaa suunniteltiin ja toteutettiin vuoden 2022 aikana verkkomuotoinen turvallisuuskysymyksiin keskittyvä koulutuspaketti. Oman henkilöstön lisäksi koulutusta tarjottiin myös sataman muille toimijoille, jotka ottivatkin sen hyvin vastaan. Ulottamalla turvallisuuskoulutus mahdollisimman laajalle sataman sisällä, voidaan varmistaa yhteistoiminnan sujuvuus mahdollisissa poikkeustilanteissa.

Riskienhallinta on osa Sataman toimintajärjestelmää

Turun Sataman riskienhallinta tukee yhtiön strategisten ja liiketoimintatavoitteiden saavuttamista sekä varmistaa toimintojen jatkuvuuden myös muuttuvissa olosuhteissa. Riskienhallinnan lähtökohtana on erilaisten ulkoisten ja sisäisten riskien tunnistaminen ja niihin varautuminen. Riskien tunnistaminen perustuu järjestelmälliseen menetelmään ja on osa toiminnan suunnittelua ja seurantaa. Riskienhallinnan vastuut ja menettelytavat on määritelty Sataman toimintajärjestelmässä.

Riskienhallinnan tärkeimpiä tavoitteita ovat sataman laivaliikenteen jatkuvuuden varmistaminen ja satamatoiminnan tarpeiden turvaaminen kaupunkikehityksessä. Erilaiset laivaliikenteen rajoitukset esimerkiksi ympäristökysymyksiin liittyen ja uusien asuntoalueiden rakentaminen sataman läheisyyteen voivat vaikuttaa kielteisesti sataman toimintaedellytyksiin. Satamatoiminnan suuri merkitys kaupungille niin konreettisesti kuin mielikuvallisesti vähentää kaupunkisuunnittelusta koituvia riskejä ja laivaliikenteen ympäristöystävällisyyden jatkuva kehitys puolustaa sataman asemaa merikaupunki Turun sydämessä.

Taloudellisesta näkökulmasta Turun Satama Oy:n liiketoiminta on pysynyt vakaana myös viime vuosien poikkeuksellisina aikoina. Vuoden 2023 merkittävimmät riskit muodostuvat Ukrainan sodan seurauksista sekä nopeasta korkotason noususta, jotka voivat vaikuttaa esimerkiksi Sataman investointien etenemiseen.

Tuloksen muodostumisesta ja talousarvion toteutumisesta ja mahdollisista poikkeamista raportoidaan yhtiön hallitukselle tilikauden aikana kuukausittain sekä Turun kaupungin konsernijaokselle ja valvontavastuuhenkilöille tilikauden aikana, kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti.

Lue koko vuosikertomus 2022 (pdf).

Teksti: Kari Ahonen
Kuva: Jarmo Piironen